Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube
Wydarzenia

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka „Mój kolorowy świat” – regulamin

Data dodania:

 

Regulamin konkursu plastycznego „Mój kolorowy świat”

1

Organizatorem Konkursu jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, będąca właścicielem Galerii Krotoszyńskiej znajdującej się przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie.

2

Celem Konkursu jest przedstawienie przez uczestników swojego kolorowego świata.

3

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat z podziałem na 2 grupy wiekowe:

wiek 3-6 lat

wiek 7-10 lat

4

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice artystycznej o tematyce: „Mój kolorowy świat”.

5

Każda praca musi być podpisana na odwrocie:

– imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę;

– wiekiem dziecka;

– podpisem opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu);

– numerem telefonu kontaktowego.

Prace niezgodne z powyższą specyfikacją nie będą kwalifikowane.

6

Prace powinny zostać dostarczone do Biura Dyrekcji Galerii Krotoszyńskiej, znajdującej się w Krotoszynie przy ul. Słodowej 13 w terminie od dnia 13.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. w godzinach otwarcia obiektu (Biuro Dyrekcji 8:00-16:00; Biuro Ochrony 16:00-21:00). Decyduje data wpływu prac.

7

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, która zostanie powołana spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu.

Ocena prac konkursowych nastąpi na podstawie kryteriów:

– zgodność pracy z tematem;

– estetyka wykonania;

– oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

Komisja konkursowa posiada pełną swobodę w wyborze najlepszych prac.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2022. O przyznaniu nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, po czym nastąpi ogłoszenie wyników na profilu fanpage Galerii Krotoszyńskiej.

8

Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KSH Invest, salon Briju, sklep Mikuś oraz Dino Polska.

Pulą nagród w konkursie jest 10 nagród, po pięć na każdą kategorie wiekową.

9

Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w formie pieniężnej.

10

W momencie dostarczenia podpisanych prac konkursowych do siedziby Galerii Krotoszyńskiej, wszelkie dotyczące ich prawa autorskie przechodzą nieodpłatnie na Organizatora konkursu.

Nie ma możliwości zwrotu prac ich autorom po zakończeniu konkursu.

11

Podpisanie prac przez opiekuna prawnego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach (na stronie www Galerii Krotoszyńskiej oraz portalu Facebook Galerii Krotoszyńskiej); zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem.

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Rolnej 7a. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Organizator Konkursu może opublikować dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię oraz wiek, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jego opiekuna prawnego.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu i wydaniu nagród, dane osobowe udostępnione w celu przeprowadzenia Konkursu zostaną przez Organizatora usunięte.

12

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej wymienionych osób tj. rodzice, dzieci, małżonkowie oraz rodzeństwo.

13

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i formie.

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube