Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube

Regulamin

Dla klientów

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Krotoszyńska, zwanego dalej „Centrum Handlowym”, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego.

1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.galeria-krotoszynska.com lub na www.facebook.com/galeria.krotoszyn

2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającymi spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.

3. Małoletni w wieku poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi.

4. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

5. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.

6. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno palić wyrobów tytoniowych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających.

7. Na terenie Centrum Handlowego obowiązuje zakaz używania produktów typu e-papierosy.

8. Fotografowanie i filmowanie Centrum Handlowego lub jego części bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.

9. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.

10. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.

11. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności biegania, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum Handlowego.

12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Centrum Handlowego.

13. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym w tym w szczególności z urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.

14. Żebranie i akwizycja na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.

15. Wszystkie rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum Handlowego.

16. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach.

17. Centrum Handlowe jest monitorowane.

17.1 Administratorem systemu monitoringu jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, 63-100 Śrem;

17.2 Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

17.3 Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

17.4 Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez 30 dni;

17.5 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;

17.6 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

18. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.

19. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa należy zgłaszać pod numerem 62 720 40 84.

20. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

Osoby odwiedzające Centrum Handlowe proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony Centrum Handlowego.

Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych Dyrekcji Centrum Handlowego i jej współpracowników.

Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum Handlowego odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie.

KSH Invest sp. z o.o.
Zarządca Centrum: KSH INVEST Sp. z o.o., ul. Rolna 7a, 63-100 Śrem

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube