Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube

Regulamin

Dla Najemców

FUNKCJONOWANIA BUDYNKU GALERII KROTOSZYŃSKIEJ

Spis treści

Rozdział I: Prawa i obowiązki KSH INVEST Sp. z o.o. oraz Najemców.
Rozdział II: Zasady dotyczące użytkowania punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych.
Rozdział III: Korzystanie z powierzchni wspólnych.
Rozdział IV: Wykonywanie prac adaptacyjnych i remontowych.
Rozdział V: Personel i usługi dotyczące bezpieczeństwa.
Rozdział VI: Zbieranie i wywożenie śmieci.

Rozdział I

Prawa i obowiązki KSH INVEST Sp. z o.o. oraz Najemców

1. Przez pojęcie „punkt usługowy”, „punkt handlowy” i „punkt usługowo-handlowy” rozumie się wszystkie lokale i powierzchnie, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, znajdujące się w budynku Galerii Krotoszyńskiej, w Krotoszynie przy ul. Słodowej 13.

2. Najemcy mają prawo do korzystania z najmowanych przez siebie punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych w formie właściwej do prowadzenia przez nich działalności, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, Umowy Najmu oraz niniejszego Regulaminu.

3. Zakazane jest eksponowanie, wystawianie, sprzedaż oraz magazynowanie towarów, materiałów wystawienniczych i innych przedmiotów poza przedmiot najmu bez uprzedniego pisemnego zezwolenia KSH INVEST Sp. z o.o. o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.

4. Najemcy nie mogą podejmować w najmowanych przez siebie punktach usługowych, handlowych i usługowo-handlowych żadnych działań przynoszących szkodę wspólnie użytkowanym powierzchniom Galerii Krotoszyńskiej oraz powierzchniom innych Najemców.

5. Najemcy chcący zainstalować dodatkowe urządzenia w zajmowanych przez siebie lokalach , po uprzednim uzyskaniu na to pisemnej zgody KSH INVEST Sp. z o.o. , wykorzystają wszelkie dostępne środki techniczne w celu zminimalizowania hałasu i wszelkich niedogodności dla innych Najemców związanych z funkcjonowaniem tych urządzeń.

6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu najmu w stanie odpowiadającym charakterowi budynku Galerii Krotoszyńskiej.

7. KSH INVEST Sp. z o.o. ma prawo do okresowych przeglądów technicznych przedmiotów najmu, a w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń obowiązujących przepisów w szczególności BHP, sanitarnych lub ppoż. wezwać Najemcę do ich usunięcia w określonym, technicznie uzasadnionym terminie, a w przypadku nie wywiązania się Najemcy z w/w zobowiązania- zrealizować zlecenie na koszt Najemcy.

8. Najemcy są zobowiązani do utrzymywania czystości wynajmowanych powierzchni wraz z szybami i witrynami przynależącymi do danego lokalu zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. KSH INVEST Sp. z o.o. ma prawo wezwać Najemcę do usunięcia zabrudzeń, a jeżeli to nie poskutkuje, to ma prawo usunąć zabrudzenia na koszt Najemcy.

9. Mycie witryn od strony zewnętrznej lokali należy wykonywać poza godzinami otwarcia punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych Galerii Krotoszyńskiej dla Klientów podanymi w Rozdziale I, punkt 12 niniejszego Regulaminu.

10. Jeżeli wygląd szyldów odbiega rażąco od pozostałych lokali i stanowi jakiekolwiek zagrożenie, a Najemca pomimo otrzymanego wezwania do poprawy szyldu nie usunie usterki, może ona zostać usunięta na koszt Najemcy.

11. Budynek Galerii Krotoszyńskiej jest otwierany i zamykany przez KSH INVEST Sp. z o.o.. Od poniedziałku do soboty budynek jest otwarty w godz. 6:00 – 22:00, natomiast w niedziele handlowe budynek jest otwarty w godz. 8:00 – 21:00.

12. Godziny otwarcia punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych Galerii Krotoszyńskiej dla Klientów: poniedziałek-sobota: 9:00 – 21:00
niedziela: 10:00 – 20:00

13. Najemcy są zobowiązani do otwarcia swoich punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych dla Klientów nie później niż przed wyznaczoną godziną otwarcia punktów dla Klientów określoną w Rozdziale I, punkt 12 niniejszego Regulaminu oraz do ich zamknięcia nie wcześniej niż o wyznaczonej godzinie zamknięcia punktów dla Klientów określonej w Rozdziale I, punkt 12 niniejszego Regulaminu.

14. Najemcy, którzy zamierzają na terenie przedmiotu najmu nadawać muzykę zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

15. KSH INVEST Sp. z o.o. utrzymuje w porządku i czystości korytarze oraz pomieszczenia socjalno-bytowe Galerii Krotoszyńskiej oraz teren zewnętrzny w obrębie nieruchomości.

16. KSH INVEST Sp. z o.o. zapewnia 24-godzinną ochronę części wspólnych budynku Galerii Krotoszyńskiej.

17. Najemcy odpowiadają za zabezpieczenie wynajmowanych lokali we własnym zakresie.

18. KSH INVEST Sp. z o.o. zapewnia 24-godzinny monitoring części wspólnych budynku Galerii Krotoszyńskiej oraz terenu zewnętrznego w obrębie nieruchomości.

a. Administratorem systemu monitoringu jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, 63-100 Śrem;

b. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

c. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

d. Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez 30 dni;

e. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;

f. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

19. Zabrania się palenia papierosów w budynku Galerii Krotoszyńskiej. Pracownicy punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych mogą palić w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach na zewnątrz budynku Galerii Krotoszyńskiej.

Rozdział II

Zasady dotyczące użytkowania punktów usługowych, handlowych i usługowo-handlowych.

1. Najemcy są zobowiązani tak organizować dostawy towarów, aby nie utrudniać funkcjonowania budynku Galerii Krotoszyńskiej.

2. Najemcy zobowiązani są prowadzić własne punkty usługowe, handlowe i usługowo-handlowe w sposób nieutrudniający i nieprzeszkadzający innym Najemcom ani użytkownikom Galerii Krotoszyńskiej. W szczególności zakazane jest używanie wszelkich mikrofonów, odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz innych urządzeń emitujących dźwięki poza przedmiot najmu.

3. Poza pomieszczeniami specjalnie do tego przeznaczonymi Najemcy nie mogą gotować ani odgrzewać jedzenia. We wnętrzu lokali dopuszczalne jest jedynie przygotowywanie gorących napojów. Zapis ten nie dotyczy najemców, którzy w swoich lokalach posiadają węzły socjalne.

4. Najemcy nie mogą trzymać w swoich lokalach zwierząt, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.

5. Najemcy zobowiązani są prowadzić swoją działalność tak, aby nie dopuszczać do jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy sobą.

6. Najemcy, którzy w wynajmowanych punktach usługowych, handlowych i usługowo-handlowych mają toalety nie mogą z nich korzystać w żadnym innym celu poza tym, do którego są przeznaczone.

7. Zabronione jest wlewanie lub wprowadzanie do toalet jakichkolwiek substancji szkodliwych dla instalacji tłuszcze, produkty chemiczne, produkty toksyczne, itp. Zabrania się także wlewania fusów po kawie do zlewów i umywalek.

8. Najemca jest zobowiązany informować KSH INVEST Sp. z o.o. o wszelkich problemach wodno-kanalizacyjnych i innych wadach, uszkodzeniach, awariach wszystkich instalacji.

9. Najemcy zobowiązani są niezwłocznie informować KSH INVEST Sp. z o.o. o wszelkich przypadkach niszczenia i dewastacji mienia budynku Galerii Krotoszyńskiej lub zachowywanie się osób trzecich w sposób podejrzany tak, aby możliwe było podjęcie stosownych działań.

10. Najemcy mogą przeprowadzać działania deratyzacyjne i dezynsekcyjne tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od KSH INVEST Sp. z o.o.

11. Najemcy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją ppoż. i stosowania się do jej zaleceń na terenie najmowanego lokalu oraz budynku Galerii Krotoszyńskiej.

Rozdział III

Korzystanie z powierzchni wspólnych.

1. Najemcy zobowiązani są kontrolować swój personel pod względem właściwego korzystania z pomieszczeń socjalno-bytowych budynku Galerii Krotoszyńskiej.

2. Wszystkie uszkodzenia lub niewłaściwe działanie instalacji należy niezwłocznie zgłaszać KSH INVEST Sp. z o.o.

3. Korytarze, drogi ewakuacyjne, pomieszczenia socjalne dla potrzeb Najemców oraz zainstalowane urządzenia nie mogą być wykorzystywane sprzecznie z ich przeznaczeniem. W szczególności zakazane jest składowanie w nich jakichkolwiek towarów, pojemników, opakowań, śmieci lub innych przedmiotów, które mogłyby stanowić przeszkodę dla swobodnego przechodzenia lub stanowić potencjalne zagrożenie.

4. Bałagan oraz śmieci pozostałe na częściach wspólnych w wyniku dostaw towarów usuwane będą niezwłocznie przez pracowników lokalu, do którego ów towar został dostarczony.

5. Wszelkie uszkodzenia części wspólnych powstałe podczas dostaw towarów (np. obtłuczenie narożnika ściany) zostaną niezwłocznie, na pisemne wezwanie KSH INVEST Sp. z o.o., usunięte i naprawione przez Najemcę. Jeśli Najemca mimo wezwania nie naprawi szkód wyrządzonych przy dostawie towaru do Jego lokalu, KSH INVEST Sp. z o.o. dokona napraw na koszt Najemcy.

6. Parkingi należące do Galerii Krotoszyńskiej przeznaczone są dla jej Klientów.

7. Zabrania się pozostawiania samochodów na parkingach Galerii Krotoszyńskiej poza godzinami jej otwarcia podanymi w Rozdziale I punkt 11 niniejszego Regulaminu.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące korzystania z parkingów znajdują się w Regulaminach Parkingów.

Rozdział IV

Wykonywanie prac adaptacyjnych i remontowych.

1. Najemcy są zobowiązani do wykonania wszystkich robót budowlanych i instalacji wewnętrznych dostosowując przyjęty przedmiot najmu do planowanej przez Najemcę działalności na zasadach określonych w umowie.

2. W okresie trwania najmu (po rozpoczęciu działalności), Najemca będzie wykonywał prace adaptacyjne zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych lub remontowych Najemcy zobowiązani są uzgodnić z KSH INVEST Sp. z o.o. wszelkie szczegóły techniczne dotyczące zakresu robót i okresu ich wykonywania.

4. Wszelkie koszty prac adaptacyjnych i remontowych leżą po stronie Najemcy. Prace adaptacyjne i remontowe Najemcy będą mogli rozpocząć dopiero po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody KSH INVEST Sp. z o.o.

Rozdział V

Personel i usługi dotyczące bezpieczeństwa.

1. Najemcy zobowiązani są do przyjęcia i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Galerii Krotoszyńskiej i zapoznania z nią swojego personelu.

2. Najemcy zobowiązani są zapoznać swój personel z niniejszym regulaminem, instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi w Galerii Krotoszyńskiej.

3. KSH INVEST Sp. z o.o. zachowuje prawo zamknięcia w dowolnej chwili części lub całości wspólnych stref, gdyby uznano to za stosowne w celu umożliwienia wykonania prac naprawczych, wyeliminowania usterki lub zagrożenia jakiegokolwiek rodzaju.

Rozdział VI

Zbieranie i wywożenie śmieci.

1. Najemcy usuwają śmieci z lokali w sposób samodzielny i wrzucają je do odpowiednich pojemników na zewnątrz budynku w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Najemcy mają obowiązek segregować odpady zgodnie z zasadami opisanymi w odrębnych przepisach i umieszczać je w stosownych pojemnikach, o których mowa w Rozdziale VI punkt 1 niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkie worki ze śmieciami muszą być zamknięte/zawiązane.

4. Najemcom nie wolno wyrzucać śmieci do kontenerów lub pojemników innych niż do tego wyznaczone.

5. Przed wyrzuceniem kartonów do odpowiedniego kontenera należy rozciąć taśmy klejące, a następnie spłaszczyć karton tak, by zajmował możliwie najmniej miejsca w kontenerze.

6. Najemcom nie wolno wymiatać śmieci z zajmowanych przez nich lokali na zewnątrz w kierunku innych lokali.

7. Zakazuje się gromadzenia śmieci, palet i innych materiałów w korytarzach, pomieszczeniach socjalnych oraz innych częściach nieruchomości. Jest także zakazane takie ich gromadzenie, które mogłoby stanowić zagrożenie dla ludzi lub zagrożenie pożarowe.

8. W przypadku gromadzenia śmieci poza miejscami opisanymi w Rozdziale VI punkt 1 KSH INVEST SP. z o.o. wezwie Najemcę do ich niezwłocznego usunięcia. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Serwis Sprzątający usunie śmieci na koszt Najemcy.

9. Wszelkie śmieci niepodlegające zbiórce selektywnej (np. elektrośmieci, części komputerów i kas fiskalnych, wyposażenie pomieszczeń socjalnych, wyposażenie punktów usługowych, handlowych i usługowo- handlowych, itp.) będą dostarczane do punktów zbiórki takich odpadów przez Najemców we własnym zakresie. Zabrania się składowania takich śmieci w miejscach opisanych w Rozdziale VI punkt 1 niniejszego Regulaminu.

10. Worki na odpady zmieszane Najemcy zakupują samodzielnie. Worki na odpady segregowane należy pobierać od pracowników Serwisu Sprzątającego, którego pomieszczenia znajdują się przy Biurze Ochrony i każdorazowo zgłaszać ilość pobranych worków.

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube