Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube
Wydarzenia

Wielka Loteria Urodzinowa – Regulamin

Data dodania:

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Wielka Loteria Urodzinowa”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Loterią”, urządzana jest pod nazwą: „Wielka Loteria Urodzinowa”.
 2. Określenia użyte na potrzeby niniejszego regulaminu Loterii oznaczają: 1) Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;

2) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w §7 Regulaminu;

3) Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii;

4) Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z urządzaną Loterią. Sprzedaż promocyjna odbywa się w okresie od dnia 05.04.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, które przypadają na tzw. niedzielę niehandlową (17.04.2022 r.);

5) Zakup promocyjny – każdy zakup dowolnych towarów lub usług na kwotę co najmniej 100,00 zł brutto w ramach jednej transakcji, dokonany w punkcie handlowym lub usługowym znajdującym się na terenie Galerii Krotoszyńskiej w czasie prowadzenia Sprzedaży promocyjnej, udokumentowany dowodem zakupu. Zastrzega się, iż ze sprzedaży promocyjnej w związku z urządzaną Loterią wyłączone są zakupy następujących towarów i usług:

 1. a) napojów alkoholowych w rozumieniu ar 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
 2. b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze zm.);
 3. c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.);
 4. d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu ar 3 ust. 3 pkt27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 5. e) usług kantoru wymiany walut i banku, zakupu kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie handlowo – usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankowych 6) dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na Uczestnika Loterii) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby Loterii powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który został wystawiony przez dany punkt będący najemcą punktu handlowego, usługowego czy rozrywkowego, znajdujący się na terenie Galerii Krotoszyńskiej (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest w szczególności jego: kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, skan. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w Loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora Loterii;

7) POL (Punkt Obsługi Loterii) – stanowisko znajdujące się w Galerii Krotoszyńskiej, mieszczące się w nowej części Galerii obok sklepu Pepco, czynne w następujących dniach i godzinach:

 1. a) od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 17:00 (poza Wielką Sobotą przypadającą na dzień 16.04.2022 r. – w tym dniu POL czynne w godzinach 11:00-13:30 oraz Poniedziałkiem Wielkanocnym wypadającym na dzień 18.02022 r. – w tym dniu POL nieczynne);
 2. b) w niedzielę 24.04.2022 r. w godzinach od 17:30 do 18:00;

 

w którym w czasie Sprzedaży promocyjnej obecny będzie przedstawiciel organizatora Loterii, który będzie obsługiwał Loterię. Przedstawiciel, o którym mowa, każdorazowo będzie weryfikował dowód dokonania Zakupu promocyjnego, następnie ostemplowywał oraz parafował na odwrocie sprawdzony dowód zakupu uprawniający do udziału w Loterii, a także wydawał Los;

8) Urna loteryjna – urna, do której należy wrzucić Los celem wzięcia udziału w Loterii. Urna znajduje się na terenie Galerii Krotoszyńskiej w nowej części galerii obok sklepu Pepco. Urna zamknięta jest na kłódkę, do której klucz posiada wyłącznie Komisja Nadzoru nad Loterią (zwana dalej Komisją). Ponadto drzwiczki urny zabezpieczone są dwiema plombami;

9) Los – przygotowany w formie papierowej los, wymagający uzupełnienia, uprawniający Uczestnika Loterii do udziału w losowaniu, wydawany do rąk własnych Uczestnika w POL po okazaniu i weryfikacji poprawności oryginału dowodu zakupu;

10) Galeria Krotoszyńska (Galeria) – centrum handlowe z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Słodowej 13, (63-700 Krotoszyn), którego zarządcą jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, 63-100 Śrem.

 

 

 • 2

 

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

 

 1. Organizatorem Loterii jest Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43, posiadająca NIP: 7272832066, REGON: 380723126, KRS: 0000739770, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 3

 

Nazwa organu wydającego zezwolenie

 

 1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094) i postanowień Regulaminu.

 

 • 4

 

Obszar, na którym urządzana jest Loteria

 

 1. Loteria promocyjna ma charakter lokalny, urządzana jest na terenie centrum handlowego Galeria Krotoszyńska, mieszczącego się przy ulicy Słodowej 13 w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn), na terenie województwa Wielkopolskiego.

 

 • 5

 

Czas trwania Loterii

 

 1. Loteria trwa od dnia 05.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).

 

 • 6

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do Loterii

 

 1. Przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 11:00, a kończy w dniu 24.04.2022 r. o godzinie 17:00.
 • 7

 

Warunki udział w Loterii

 

 1. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w okresie Sprzedaży promocyjnej dokonała Zakupu promocyjnego, zachowując dowód zakupu i zgłaszając się z nim do POL w celu jego weryfikacji, a także pobrała w POL Los i zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń oraz spełnia pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
 2. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów/usług wyłączonych z Loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu pomniejszona o wartość zakupu towarów/usług wyłączonych z Loterii. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności Zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania tylko jednego Losu.
 3. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy Organizatora, Galerii Krotoszyńskiej, właściciele i pracownicy punktów handlowych położonych na terenie Galerii oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci).
 4. Uczestnikami Loterii są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz. U. RZ. UE.L2016 nr119). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej loterii i wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i realizacji innych uprawnień wynikających z przywołanych powyżej regulacji. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Loterii wydania Nagrody.
 1. W związku z wygraną Laureaci Nagród w Loterii mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego podczas wydania mu nagrody lub w związku z jej otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu Uczestnika oraz wykorzystywanie go na wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet;

2) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach;

3) wprowadzenie do pamięci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;

5) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany;

6) utrwalanie na nośnikach materialnych − zwielokrotnienie dowolną techniką; 7) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu;

8) nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej; 9) korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.

 1. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w ust. 4, jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
 2. Po wylosowaniu Laureatów Nagród w Loterii, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w postaci imion i pierwszych liter nazwisk Laureatów na liście zwycięzców Loterii.

 

 • 8

 

Zasady i sposób urządzania Loterii 1. Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu;

2) dokonać Zakupu promocyjnego w okresie od dnia 05.04.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. oraz zachować dowód zakupu;

3) zgłosić się do POL w okresie przyjmowania zgłoszeń do Loterii wraz z dowodem zakupu i okazać go w celu weryfikacji przez osobę obsługującą POL;

4) udostępnić osobie obsługującej POL okazany dowód zakupu do oznaczenia jako wykorzystany poprzez jego opieczętowanie i parafowanie na odwrocie;

5) pobrać od osoby obsługującej POL Los, który uprawnia Uczestnika do udziału w losowaniu Nagród;

6) zachować oryginał zweryfikowanego dowodu zakupu, zastrzega się, iż Organizator nie zbiera okazywanych dowodów zakupu;

7) zgłosić się do Loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie Losu, opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do Urny loteryjnej w czasie trwania Loterii;

8) wpisać na Losie w odpowiednich polach następujących danych do kontaktu w przypadku wygranej oraz wyrażenie następujących zgód:

⎯ imienia; ⎯ nazwiska;

⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu;

 

⎯ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119 przez Organizatora loterii promocyjnej urządzanej pn. „Wielka Loteria Urodzinowa” dla celów związanych z organizacją Loterii i jej przeprowadzeniem. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gratifica.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje zgłoszenie z udziału w Loterii”;

⎯ wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku i głosu do celów marketingowych, z której Organizator korzysta w przypadku wygranej Uczestnika, o treści: ”Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas wydania mi nagrody lub w związku z jej otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu oraz wykorzystywanie go na wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez: utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet; utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach; wprowadzenie do pamięci komputera; publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany; utrwalanie na nośnikach materialnych zwielokrotnienie dowolną techniką; wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu; nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej; korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.”;

⎯ wyrazić zgodę o treści: „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii pn. „Wielka Loteria Urodzinowa” oraz akceptuję jego zapisy.”;

⎯ złożyć własnoręczny podpis.

 

 1. Każdy Uczestnik, który w okresie przyjmowania zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 05.04.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. w godzinach pracy POL na terenie Galerii Krotoszyńskiej okaże dowód zakupu na kwotę łączną brutto równą bądź większą niż 100,00 zł, spełniający warunki określone w Regulaminie otrzyma 1 (słownie: jeden) Los. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii na zasadach opisanych w Regulaminie, przy czym kwota na jednym dowodzie zakupu będąca wielokrotnością 100,00 zł nie uprawnia Uczestnika do otrzymania Losów w liczbie proporcjonalnej.
 2. Losy wrzucone do Urny loteryjnej, które są nieoryginalne, noszą ślady sfałszowania, takie których czytelność została częściowo lub całkowicie ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny, niepodpisane, są traktowane jako nieważne i nie biorą udziału w losowaniu Nagród.
 3. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych powyżej w §7 i 8.

 

 • 9

 

Nagrody i wartość puli Nagród

 

 1. Organizator przewidział łącznie 11 (słownie: jedenaście) Nagród pieniężnych. 2. Lista nagród w Loterii:

1) Nagrodę główną stanowi 1 (słownie: jedna) nagroda pieniężna o wartości jednostkowej 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaści złotych i zero groszy). Łączna wartość Nagrody głównej to 11 111,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i zero groszy);

2) Nagrody I stopnia stanowi 10(słownie: dziesięć) nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 1 000,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy). Łączna wartość Nagród I stopnia wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy);

 1. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 21 111,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście złotych).
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do zastrzeżenia otrzymania jej ekwiwalentu.
 3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest potrącana i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę.
 4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym – w szczególności zgodnie z art. 21 ust. 1 ust 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2020, poz. 1426 ze zm.).

 

 • 10 Losowanie Nagród
 1. Organizator przewidział 1 (słownie: jedno) losowanie Nagród, które odbędzie się w dniu 24.04.2022 r. w godzinach między 17:30 a 19:00 w Galerii Krotoszyńskiej (ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn).
 2. Losowanie Laureatów w Loterii odbywa się metodą „chybił-trafił” i polega na ręcznym wyciągnięciu z worka przez osobę wyznaczoną do czynności losowania, bez udziału wzroku jednego Losu, sprawdzeniu jego poprawności i kompletności zgodnie z zapisami Regulaminu Loterii oraz wyczytaniu imienia i nazwiska Laureata po pozytywnej weryfikacji danych zwartych na Losie.
 3. Losowanie poprzedzone jest przesypaniem, przez osobę wyznaczoną do tej czynności przez Organizatora Loterii, wszystkich Losów znajdujących się w Urnie loteryjnej do worka oraz ich dokładnym przemieszaniem.
 4. Sposób urządzania losowania jest następujący:

 

1) w pierwszej kolejności Organizator losuje kolejno 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów Nagród 1 stopnia (§9 ust. 2 pkt 2) poprzez wyciąganie po kolei z worka do losowania 10 (słownie: dziesięciu) Losów;

2) następnie Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody głównej (§9 ust. 2 pkt 1) poprzez wyciąganie z worka do losowania 1 (słownie: jednego) Losu;

 1. Laureat każdej z Nagród w Loterii zostaje bezpośrednio po wylosowaniu trzykrotnie wywołany przez osobę z Komisji Nadzoru poprzez odczytanie jego imienia i nazwiska w obecności publiczności zgromadzonej w dniu losowania na terenie Galerii Krotoszyńskiej. Odczytywanie odbywa się w odstępach minimum 10 − sekundowych. Jeżeli Laureat nie zgłosi się osobiście do Organizatora Loterii najpóźniej w ciągu 30 sekund od trzeciego, ostatniego odczytania jego danych, Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego Laureata, który wskazał w trakcie rejestracji Zgłoszenia. Organizator podczas próby połączenia z Laureatem podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego, przy czym kolejne próby połączenia odbywają się w odstępach min. 10 − sekundowych.
 2. W przypadku nieudanej próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, przez którą Organizator rozumie: 1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów;

2) włączenie się poczty głosowej;

3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny);

Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody, a Organizator Loterii ponawia czynności określone w ust. 4 i 5 odpowiednio dla Nagród I stopnia i Nagrody Głównej i podejmuje kolejną próbę wyłonienia Laureata losowanej nagrody. Losowanie prowadzi się do skutku, przez co Organizator rozumie osobistą obecność Laureata na losowaniu lub skuteczny kontakt telefoniczny w dniu losowania.

 1. Zastrzega się, iż Organizator może dzwonić do Laureata z zastrzeżonego numeru telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów Uczestników, które uniemożliwiają skuteczne połączenie, jeśli podczas jego wykonywania numer telefonu Organizatora jest zastrzeżony.
 2. Organizator przewidział losowanie Laureatów do momentu, w którym uda się skontaktować z Laureatem do każdej z Nagród.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Loterii. Kolejny wylosowany Los tego samego Uczestnika, który już został wylosowany do którejkolwiek z Nagród nie jest brany pod uwagę, a w jego miejsce losowany jest kolejny Los.
 4. Metoda prowadzenia losowania Nagród w Loterii jest metodą tradycyjną, zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana w Loterii zależy w szczególności od przypadku.
 5. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w §12.

 

 • 11

 

Miejsce i termin wydawania Nagród

 

 1. Proces informowania Laureatów o wygranej rozpoczyna się w dniu losowania 24.04.2022 r.
 2. Przed odbiorem wylosowanej Nagrody Laureat ma obowiązek własnoręcznie podpisać Oświadczenie Laureata. Wzór Oświadczenia Laureata stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Procedura dotyczy zarówno Laureatów, którzy obecni są podczas losowania na żywo, jak również tych wylosowanych Laureatów, z którymi Organizator nawiązuje połączenie telefoniczne, gdyż nie są obecni osobiście na losowaniu. W przypadku osób powiadomionych skutecznie o wygranej w dniu losowania, w trakcie połączenia telefonicznego, Organizator zażąda doręczenia skanu wypełnionego Oświadczenia Laureata drogą poczty elektronicznej e-mail. Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: loteria@gratifica.pl skanu Oświadczenia Laureata w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Organizatora informacji w tej sprawie, najpóźniej do 04.05.2022 r. Organizator odsyła w odpowiedzi na wiadomość Laureata e-mail zwrotny o treści: „Dziękujemy, zarejestrowaliśmy wpływ Pani/Pana dokumentów w związku z wygraną w loterii promocyjnej pn. Wielka Loteria Urodzinowa”, najpóźniej w ciągu 48 godzin po otrzymaniu wiadomości. W przypadku, gdyby Laureat nie otrzymał potwierdzenia otrzymania wiadomości w określonym terminie, zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem Loterii (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: loteria@gratifica.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 690 960 921).
 3. Dokumenty Laureata winny być wysłane w postaci czytelnego skanu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym niż 5 MB, w temacie wiadomości e-mail wpisując: „Wielka Loteria Urodzinowa” oraz imię i nazwisko Laureata. Oświadczenia przesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 2 powyżej, zostają uznane za nieważne.
 4. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, a także w razie rezygnacji z odbioru Nagrody bądź w przypadku, gdy Laureat nie prześle Oświadczenia Laureata najpóźniej do dnia 04.05.2022 r., Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 5. Nagrody wydawane są Laureatom obecnym na losowaniu od ręki, po spełnieniu warunków, o których mowa ust. 1. Laureaci powiadomieni o wygranej w Loterii telefonicznie, podczas losowania na żywo, otrzymują Nagrody za pośrednictwem przelewu bankowego, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia Laureata w formie skanu, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 6. W celu umożliwienia przekazania Nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi prawidłowy numer konta bankowego.
 7. Wszystkie Nagrody w Loterii wydawane są najpóźniej do dnia 16.05.2022 r.
 8. Lista Laureatów dostępna do wiadomości publicznej pod adresem: www.galeriakrotoszynska.pl, najpóźniej do dnia 25.04.2022 r.
 9. Niewydane Nagrody zostaną w dyspozycji Organizatora.

 

 • 12

 

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii

 

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa, powołana przez Organizatora, wewnętrzna Komisja nadzoru.
 2. W składzie Komisji nadzoru znajduje się osoba nadzorująca Loterię, posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie treści przepisów o grach hazardowych oraz regulaminu niniejszej Loterii.
 3. Szczegółowe zadania Komisji nadzoru określa wewnętrzny regulamin działania tejże komisji, wydany przez Organizatora.

 

 • 13

 

Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią.

 1. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii najpóźniej do 7 dni od dnia wydania ostatniej nagrody, tj. do dnia 23.05.2022 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres biura Organizatora (Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, w g. 8:00 – 16:00) lub na adres e-mail: reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „Reklamacja – Wielka Loteria Urodzinowa”.
 3. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna zawierać:

1)    imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej; 2)       datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; 3)       rodzaj gry oraz treść żądania;

4)    w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji. 5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie będą uwzględniane.

 1. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 7 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 30.05.2022 r.
 2. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich

roszczeń przed sądem powszechnym.

 1. Komisja nadzoru rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 3. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 4. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 • 14 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Organizator, tj. Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych, 94-234 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770, NIP: 7272832066, REGON: 380723126.
 2. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119.
 3. Przystępując do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności ustalenie prawa uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z urządzaniem niniejszej Loterii.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
 5. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje:

 

1)    prawo dostępu do podanych danych osobowych;

2)    prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;

3)    prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 4)         prawo żądania przeniesienia danych osobowych;

5)    prawo    do    cofnięcia    zgody    na    przetwarzanie    danych    osobowych    w             dowolnym         momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;

6)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

 1. Organizator Loterii informuje, że dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji obowiązków Organizatora Loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT, pracownikom Galerii Krotoszyńskiej. Powierzenie danych osobowych następuje na mocy osobnej umowy przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator loterii. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 20). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 3. Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) jest Organizator.
 4. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094).
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) jest Organizator.
 6. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.

 

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.).
 2. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresami: www.gratifica.pl, www.galeriakrotoszynska.pl, w POL wymienionych w §1 ust. 7 Regulaminu oraz w biurze Organizatora.
 4. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie.
 5. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) Organizator jest obowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.
 6. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) wysokość wygranej w loterii stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu loterii promocyjnej „Wielka Loteria Urodzinowa”

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „Wielka Loteria Urodzinowa”

ORGANIZATOR Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43, posiadająca NIP: 7272832066, REGON: 380723126, KRS: 0000739770

RODZAJ:        Loteria      promocyjna      –       gra       losowa       urządzana      na      podstawie       zezwolenia       Dyrektora                           Izby           Administracji    Skarbowej w Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094)

 

DANE LAUREATA NAGRODY NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:

 

Imię i nazwisko Laureata:

 

Numer telefonu:

 

Adres zamieszkania:

 

W przypadku Laureata nagrody głównej

 

Nr PESEL:

 

Nr i seria dowodu tożsamości:

 

W przypadku braku numeru PESEL
Adres zamieszkania:  
Data urodzenia:  
Obywatelstwo:  

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem Organizatora, Galerii Krotoszyńskiej, właścicielem lub pracownikiem punktów handlowych położonych na jej terenie oraz członkiem ich najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wzwiązku z wygraną w loterii promocyjnej podnazwą „Wielka Loteria Urodzinowa”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gratifica.pl.

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas wydania Nagrody lub w związku z jej otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora oraz Galerię Krotoszyńską, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu oraz wykorzystywanie go na wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez: utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet; utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach; wprowadzenie do pamięci komputera; publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany; utrwalanie na nośnikach materialnych − zwielokrotnienie dowolną techniką; wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu; nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej; korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.

Niniejszym kwituję odbiór nagrody. UWAGA!

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

 

 

 

Regulamin loterii promocyjnej pn. „Wielka Loteria Urodzinowa” ©Gratifica.pl

 

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube