Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube

Regulamin

Parkingu niestrzeżonego

1. Warunki ogólne

1.1 Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu Galerii Krotoszyńskiej znajdującej się przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie, będącej własnością KSH Invest Sp. z o.o. zwaną dalej Zarządcą.

1.2 Poprzez wjazd na teren parkingu Użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego w warunkach opisanych w regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.

1.3 Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

2. Parking

2.1 Parking jest parkingiem BEZPŁATNYM NIESTRZEŻONYM, przeznaczonym tylko i wyłącznie dla Klientów Galerii Krotoszyńskiej. Parking jest czynny w godzinach od 7:00 do 21:00. Użytkownik pojazdu uprawniony jest do korzystania z parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach otwarcia. Maksymalny czas pozostawienia pojazdu na terenie parkingu wynosi 3 godziny.

2.2 Zarządca i Właściciel Galerii Krotoszyńskiej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Zarządca i Właściciel Galerii Krotoszyńskiej nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.

2.3 Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik nie zawiera z Zarządcą ani Właścicielem Galerii Krotoszyńskiej mowy przechowania ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałby Zarządcę lub Właściciela Galerii Krotoszyńskiej do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.

2.4 Parking jest monitorowany.

2.4.1 Administratorem systemu monitoringu jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, 63-100 Śrem;

2.4.2 monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

2.4.3 Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

2.4.4 Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez 30 dni;

2.4.5 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;

2.4.6 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Zasady korzystania z parkingu

3.1 Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowania pionowe i poziome, a niezależnie od tego każdy Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników ochrony parkingu.

3.2 Pojazdy wolno pozostawić tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.

3.3 Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy pojazdów posiadających kartę parkingowa dla osób niepełnosprawnych, umieszczona każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

3.4 Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi, bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu lub pozostawi pojazd na terenie parkingu na czas dłuższy niż 3 godziny, Zarządca będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt Użytkownika pojazdu.

3.5 Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o wynikłej szkodzie.

3.6 Na terenie parkingu zabronione jest:

a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;

b) przechodzenie przez bramę garażową;

c) picie alkoholu;

d) magazynowanie paliw i substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

e) tankowanie pojazdów;

f) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem;

g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju;

h) prowadzenie pojazdów bez włączonych świateł mijania;

i) jazda na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach.

Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosującej się do powyższych zakazów.

KSH Invest Sp. z o.o.

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube