Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube
Wydarzenia

Konkurs z okazji Dnia Kobiet „Być kobietą…” / regulamin

Data dodania:

 

Regulamin Konkursu „Być kobietą…” zwany dalej „Regulaminem”

 

 • 1. [Organizator]

 

 1. Organizatorem Konkursu „Być kobietą…” (dalej „Konkurs”) jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382302, NIP 7851790460 (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382302, NIP: 7851790460 (dalej „Fundator”) wraz z firmami/ najemcami biorącymi udział w konkursie.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 • 2 Czas trwania konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.02.2022 r. i kończy 07.03.2022 r., o godzinie 23:59.
 2. Zdjęcia należy nadsyłać do: 07.03.2022 r. do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników: 08.03.2022 r.
 • 3 Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 • 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 • 5 Zasady i Przebieg konkursu
 1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy głównej fanpage Galerii Krotoszyńskiej: https://www.facebook.com/galeria.krotoszyn
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co sprawia, że czujesz się kobieco? – dodanie go w komentarzu postu konkursowego swojej odpowiedzi.
 3. Jeden Użytkownik może dodać jedną odpowiedź konkursową.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi, które: – są związane z tematyką konkursu; – nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści); – co do  których  Uczestnik  posiada  prawa autorskie.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie odpowiedzi niezgodne z regulaminem konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Komisja Konkursowa, dokona oceny zamieszczonych odpowiedzi uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 5 zwycięskich, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 7. Informacja o wynikach  Konkursu  zostanie umieszczona na stronie fanpage Galerii Krotoszyńskiej  w dniu 08.03.2022 oraz przesłana w formie wiadomości email do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”).
 • 6. Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są zestawy podarunkowe ufundowane przez KSH Invest Sp. z oo oraz najemców Galerii Krotoszyńskiej:

 

 1. I nagroda

Biżuteria Briju – Salon Briju

Lampa 9W LED – NeoNail

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. II nagroda

Biżuteria Briju – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt.– Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. III nagroda

Biżuteria Briju – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt.– Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. IV nagroda

Biżuteria Briju – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. V nagroda

Kupon rabatowy -30%  – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. VI nagroda

Kupon rabatowy -30%  – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. VII nagroda

Kupon rabatowy -30%  – Salon Briju

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. VIII nagroda

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. IX nagroda

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. X nagroda

Zestaw bidonów do picia – 2 szt. – Martes Sport

Voucher 100 PLN na dowolnie wybraną imprezę turystyczną – Biuro Podróży Wakacyjny Relaks

 

 1. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jeden zestaw.
 2. Nagrody odbierane są przez zwycięzców w konkursie osobiście w siedzibie Organizatora konkursu (Galeria Krotoszyńska, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn).
 3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.
 • 7. Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia odpowiedzi (zdjęć) nadesłanych przez Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
 2. – nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 3. – wykorzystują różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego  samego  konta  poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 4. – zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe
 5. – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści)
 • 8. Prawa własności intelektualnej do prac/postów konkursowych
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą postu/zdjęcia Konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do grafiki Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego post/zdjęcia Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
 2. a) Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
 3. b) Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród. Jednocześnie Organizator wskazuje, że jego prawnie usprawiedliwiony interes przejawia się ponadto poprzez kompleksową realizację praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności praw do dysponowania utworami lub wideogramami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na których został utrwalony Wizerunek,
 4. c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: identyfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wręczenia nagród, rozpowszechniania i wykorzystywania Wizerunku oraz w celu promocyjnym i reklamowym Organizatora,
 5. d) Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane,
 6. e) Dane Osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora oraz spółek powiązanych z Organizatorem, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, chat, centrala telefoniczna), dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizatorem, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 7. f) Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych,
 8. g) Zgłaszający lub Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 9. h) podanie Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do zgłoszenia Uczestników lub Zgłaszającego do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na fanpage Galerii Krotoszyńskiej oraz www.galeria-krotoszynska.pl
 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: biuro@galeria-krotoszynska.pl

 

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube