Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube
Wydarzenia

Akcja „Znajdź piernik” #2021 /Regulamin

Data dodania:

 

Regulamin akcji „Znajdź piernik”

 

 • 1. [Organizator]

 

 1. Organizatorem akcji „Znajdź piernik” (dalej „Konkurs”) jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382302, NIP 7851790460 (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrodę główną akcji – nowoczesny tablet Lenovo zapewnia firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382302, NIP: 7851790460 (dalej „Fundator”); pozostałe nagrody niespodzianki zapewniają sklepy działające na terenie Galerii Krotoszyńskiej i biorące udział w akcji.

 

 • 2 Czas trwania akcji

 

 1. Akcja rozpoczyna się dnia 13.12.2021 r. i kończy 18.12.2021 r.

 

 • 3 Warunki wzięcia udziału w akcji

 

 1. W akcji mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełnoletnie.

Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach udziału Regulamin Konkursowy.

 1. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

 

 • 4 Zasady i Przebieg konkursu

 

 1. Akcja trwa od 13-18 grudnia 2021
 2. Aby otrzymać nagrodę należy znaleźć piernik ukryty w sklepach/ na terenie Galerii Krotoszyńskiej (1 piernik = 1 nagroda) = łączna pula pierników/nagród to ponad 70 sztuk
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie paragonu z dnia, w którym znaleziono piernik (wartość paragonu warunkująca odbiór nagrody to min. 75 złotych)
 4. Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 5. Znalezienie piernika, ale nie odebranie nagrody w dniu „funkcjonowania” piernika oznacza rezygnację z udziału w akcji.
 6. Jeden paragon/piernik upoważnia do odbioru jednego upominku.
 7. Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę.

 

 • 5. Nagrody

 

 1. Nagrodą główną w konkursie jest nowoczesny tablet Lenovo oraz nagrody niespodzianki ufundowane przez sklepy działające na terenie Galerii Krotoszyńskiej i biorące udział w akcji.
 2. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Nagrody odbierane są przez zwycięzców w konkursie osobiście w siedzibie Organizatora konkursu w Galerii Krotoszyńskiej, w Biurze Dyrekcji – parter; od poniedziałku do piątku 9:00-19:00, w sobotę 9:00-16:00 (Galeria Krotoszyńska, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn).
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.
 6. Lista nagród:
Dzień NR PIERNIKA NAGRODA
13.12 poniedziałek piernik 1 biżuteria Briju
piernik 2 zestaw nagród Dino
piernik 3 miś – sklep Smyk
piernik 4 gadżety GK
piernik 5 2 karnety – klub 36MINUT
piernik 6 nagroda Dino
piernik 7 zestaw nagród – Salon Sorenson
piernik 8 nagroda Dino
piernik 9 zestaw nagród Dino
piernik 10 gadżety GK
14.12 wtorek piernik 11 zestaw nagród Dino
piernik 12 karnet – klub 36MINUT
piernik 13 biżuteria Briju
piernik 14 zestaw Salon Sorenson
piernik 15 miś – sklep Smyk
piernik 16 gadżety GK
piernik 17 nagroda Dino
piernik 18 bon – Salon Sorenson
piernik 19 miś – sklep Smyk
piernik 20 nagroda –  4yourphone
15.12 środa piernik 21 nagroda Dino
piernik 22 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson
piernik 23 biżuteria Briju
piernik 24 zestaw nagród Dino
piernik 25 gadżety GK
piernik 26 miś – sklep Smyk
piernik 27 zestaw nagród Dino
piernik 28 nagroda Dino
piernik 29 nagroda – 4yourphone
piernik 30 2 karnety – klub 36MINUT
16.12 czwartek piernik 31 miś – sklep Smyk
piernik 32 biżuteria Briju
piernik 33 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson
piernik 34 karnet – 36MINUT
piernik 35 zestaw nagród Dino
piernik 36 gadżety GK
piernik 37 nagroda Dino
piernik 38 nagroda – sklep 4yourphone
piernik 39 gadżety GK
piernik 40 nagroda Dino
17.12 piątek piernik 41 biżuteria – Briju
piernik 42 zestaw nagród Dino
piernik 43 miś – sklep Smyk
piernik 44 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson
piernik 45 nagroda 4yourphone
piernik 46 2 karnety – klub 36MINUT
piernik 47 gadżety GK
piernik 48 nagroda Dino
piernik 49 miś – sklep Smyk
piernik 50 nagroda – Salon Sorenson
18.12 sobota piernik 51 karnet – 36MINUT
piernik 52 zestaw nagród Dino
piernik 53 miś – sklep Smyk
piernik 54 zestaw nagród Salon Sorenson
piernik 55 biżuteria Briju
piernik 56 nagroda – 4yourphone
piernik 57 miś – sklep Smyk
piernik 58 gadżety GK
piernik 59 nagroda Dino
piernik 60 nagroda – Salon Sorenson
piernik EXTRA tablet Lenovo
miś – sklep Smyk
karnet 36 MINUT
Do każdej nagrody dołączony jest bon podarunkowy Kołacz na okrągło

 

 

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
 2. a) Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
 3. b) Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród. Jednocześnie Organizator wskazuje, że jego prawnie usprawiedliwiony interes przejawia się ponadto poprzez kompleksową realizację praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności praw do dysponowania utworami lub wideogramami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na których został utrwalony Wizerunek,
 4. c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: identyfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wręczenia nagród, rozpowszechniania i wykorzystywania Wizerunku oraz w celu promocyjnym i reklamowym Organizatora,
 5. d) Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane,
 6. e) Dane Osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora oraz spółek powiązanych z Organizatorem, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, chat, centrala telefoniczna), dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizatorem, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 7. f) Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych,
 8. g) Zgłaszający lub Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 9. h) podanie Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do zgłoszenia Uczestników lub Zgłaszającego do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

 

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji na Stronie konkursu: www.galeria-krotoszynska.com
 3. Regulamin Akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: paulina.w@galeria-krotoszynska.pl

 

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube